DUYURULAR
                                                                                                                               2. DUYURU
                                                                                                                                18.08.2017
T.C
KARAKOYUNLU İLÇESİ VE KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ İHALE İLANI
 
            2017 Yılı Muhtelif Köyler (Kerimbeyli,Bulakbaşı,Taşburun,Mürşitali,Karcerdoğanşalı,Zülfikar Köyü Göl Mahallesi ve Şiraci köyü Seferkulu mahallesi ) İçme Suyu Ek Şebeke Hattı Döşenmesi Yapım İşi  ihalesi yapılacaktır. Birliğimiz 4734 sayılı kamu ihale kanununa tabi değildir. Yapım işi ihalesi, Birlik  İhale Yönetmenliğinin 18.Maddesine göre (Açık İhale Usulüne Göre yapacaktır) Ancak ihale komisyonunca gerek görülürse teklifler pazarlık usulüne tabi tutulabilir.  (Aynı saatte yapılacak değerlendirme sonucunda alınan birinci teklife bağlı kalmak kaydı ile bir defa daha indirimli fiyat teklifleri yazılı ve kapalı olarak alınacak ve sözlü pazarlık yapılıp son teklifler yazılı olarak alınacaktır.) İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
1-İdarenin   :
 a)Adresi                                : Karakoyunlu Kaymakamlığı Hükümet konağı 1.kat Karakoyunlu/IĞDIR  
 b)Telefon ve faks numarası                   : 0 476 518 72 29 – 0 476 518 72 29
 
2-İhale Konusu Yapım İşinin    :
 
a)Yapılacağı yer    : Kerimbeyli,Bulakbaşı,Taşburun,Mürşitali,Karcerdoğanşalı,Zülfikar Köyü Göl Mahallesi ve Şiraci köyü Seferkulu mahallesi )
c)  Miktarı (fiziki) ve türü    :
 
SIRA NO
POZ NO
İş Kalem Adı ve kısa Açıklaması
Ölçü Birimi
Miktarı
1
P1
Paçal dar derin kanal kazı yapılması
m3
3,222,40
2
15.040/KH-1
Makine ile dolgu yapılması
m3
2.310,40
3
14.001/KH
El ile kanal dolgusu
M3
912,00
4
36.KH/141.6
Dış çapı Q50/63 mm10 ATÜ HDPE borunun döşenmesi
M
7,600.00
5
36.021103
Dış çapı 63 mm PE 100 boru ve özel parça başlarının elektrofüzyon kaynağı ile eklenmesi (PN 10ATÜ ) (maşonlu)
Ad.
160.00
6
36.10603
Dış çapı 63/63 mm PE 100 T (PE-TE) parçasının döşenmesi
Ad.
20.00
7
36.101
Hususi aksam
Kg
30.00
8
36.KH/182-15
Flanş adaptörü çap 50/63mm
Ad
6,00
9
7.006
Boru nakli
Ton
5.78
10
Y.09.016/1
Boru yükleme boşaltma
Ton
5.78
11
36.10636
Q50/63 HDPE körtapa parçasının döşenmesi
Ad
20,00
12
36110806
Dış çapı 90/63 mm PE 100 İnegal TE (TE-PE) parçasının döşenmesi (baş bağlama bedeli hariç PN 10 ATÜ)
Ad.
1.00
 
 
b)İşe başlama tarihi                              :  İdarece yapılacak yer tesliminden itibaren 10 (on) gün içerisinde işe başlanacaktır.   
d)İşin süresi                                           :Yer tesliminden itibaren 70 (Yetmiş) takvim gündür.
3-İhalenin   :
 a)Yapılacağı yer:  Karakoyunlu Kaymakamlığı ihale odası 1.kat Karakoyunlu/IĞDIR
 b)Tarihi ve saati                                  :  25/08/2017 Cuma günü saat 15:00’da
4.1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
 
a-) Tebligat  için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ile varsa elektronik posta adresi.
b-) Yılı içerisinde Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi.
   1-Gerçek kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge .
  2-Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge.
c-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir imza beyannamesi veya imza sirküleri.
1-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi.
2-Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
 d-) Şekli ve içeriği İhale dokümanında belirtilen Teklif mektubu.
 e-) İhaleye katılmak isteyen istekliler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen geçici teminat yatıracaklardır. İhale üzerinde kalan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır. Geçici Teminat, Birliğimizin T.C. Ziraat Bankası Karakoyunlu Şubesindeki  25249682 - 5048 nolu hesabına ve Kesin Teminat, Birliğimizin T.C. Ziraat Bankası Karakoyunlu  Şubesindeki  aynı nolu hesabına yatırılacaktır.
 f-İhale Dokümanının satın alındığına dair belge.
 g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
 ı) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği İhale dokümanında belirlenen iş ortaklığı beyannamesi.
i) Yer Gördü Belgesi
j) İdari Şartnamenin 9. maddesinin  (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına dair belgelerin ihale tarihi itibari ile alınmış olanların asılları veya noterce onaylanmış fotokopileri.
                    
7.2. Yeterlilik Belgeleri:
      a-) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler.
b-) İsteklinin son on yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %50 oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği ve yahut yönettiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %50 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi ile İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi veya Mimarlık diplomaları kabul edilecektir.
Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “ Yapım İşlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğ” de yer alan (A) ALT YAPI İŞLERİNİN  Benzer İş Grupları Listesinde yer alan III. GRUP: BORU VE İLETİM HATTI İŞLERİ ,  IV. GRUP: İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ ile IX. GRUP: SU YAPILARI benzer işler olarak kabul edilecektir.
4.3.1 Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir
4.3.2 -Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından ihale saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına verilecektir. Posta ile veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilmez. Bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz.
 1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
 2. Bütün evraklar asıl veya noter tasdikli olacaktır.
 3. İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği İhale dokümanında belirlenen iş ortaklığı beyannamesi
 4. İhale dokümanı Hükümet konağı (Karakoyunlu İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği Müdürlüğü 4 kat Karakoyunlu) adresinde görülebilirve 250.00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
 5. Teklifler, ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafında ihale komisyonu başkanlığına verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Posta, faks veya iadeli taahhütlü olarak teklif verilemez ve bu şekilde gönderilen teklifler değerlendirmeye alınmaz. Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
  11-Diğer Hususlar
 6. Tüm işler Teknik şartnamede belirtilen kriterlere göre yapılacaktır.
 7. İdarenin onayından geçmeyen hiçbir malzeme kullanılmayacaktır.
 8. Hiçbir şekilde kısmi ödeme yapılmayacaktır. Tüm işler İl Özel İdaresi (Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü) teknik elamanlarından teşekkül olunan Muayene Kabul Komisyonunca kontrol edildikten sonra düzenlenecek geçici kabul raporuna istinaden yüklenici firmaya hak ediş ödemesi defaten yapılacaktır.
 9. Birlik, Kamu İhale Kanununa tabi değildir. Yapılan ihaleden vazgeçebilir. İhaleye giren, teklif veren firmalar bu konuda herhangi bir hak talep edemezler. Ayrıca, komisyon uygun görürse pazarlık cihetine gidebilir.
 10. Birlik yaptığı ihalenin tümünü veya bir kısmını neden göstermeksizin iptal etme yetkisine sahiptir. Bu konuda yüklenici hiçbir hak iddia edemez.
 11. İdare teklif mektubunda yazılan kalemlerden istediğini ihale öncesinde, sonrasında veya işin devamında çıkarma yetkisine sahiptir. İhale kapsamından çıkarılan kalem ihale bedeli üzerinden gerekli hesaplamalar yapılarak yeni bedel üzerinden ödeme yapılacaktır.
 12. İşlerin her safhasında idare ve İl Özel İdaresi (Su ve Kanal Hizmetleri müdürlüğü) tarafından kontroller yapılacak, İdare veya İl Özel İdaresi (Su ve kanal hizmetleri Müdürlüğü) Teknik personelleri tarafından tespit edilen projeye veya standartlara uygun olmayan işler yükleniciye tekrar yaptırılacaktır.
 13. Teslim Alma işlemleri İl Özel İdaresi (Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü) teşekkül olunankomisyon tarafından yapılacaktır. Bu komisyonca teslim alınmayan işlerin ödemesi kesinlikle yapılmayacaktır.
 14. İdare, ödenek dahilinde gerek gördüğünde istediği ünite projesini iptal etme yetkisine sahiptir. Bu konuda yüklenici hiçbir hak iddia edemez.
 15. Yüklenici söz konusu işi taşerona devretmeyecektir.İdare tarafından işin taşerona verildiği anlaşıldığı takdirde idare ihaleyi iptal etme yetkisine sahiptir. Bu durumda yüklenicinin vermiş olduğu kesin teminat birliğe gelir olarak kaydedilir veyaptığı imalatlara herhangi bir bedel ödenmez. Yüklenici bu konuda hiçbir hak iddia edemez.
 16. Yapılan çalışmalar sırasında meydana gelebilecek iş kazaları, öngörülmeyen riskler ve üçüncü şahıslara verilebilecek zararlardan tamamen yüklenici sorumludur. İdare hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 17. İşin tamamlanmasından sonra iş sahasının temizlenmesi yüklenici tarafından yapılacaktır.
 18. Yapım işine esas tüm tatbikat detaylı projeler, İl Özel İdaresi (Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü) yüklenici tarafından temin edilecektir.
 19. Bu iş ile ilgili olarak idari konuda Karakoyunlu İlçesi Köylerine Hizmet Götürme Birliği, Teknik konuda İl Özel İdaresi (Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü) yetkili kılacağı teknik elemanlar yetkilidir.
            
   İlanen Duyurulur
                                                   Karakoyunlu İlçesi ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği
   
   
   
 
 
                                                                                                                     1. DUYURU
                                                                                                                      18.07.2017
 
OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONUNA
ELEKTRONİK ORTAMDA BAŞVURU USULÜ HAKKINDA DUYURU
Bilindiği üzere, 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu kurulmuştur. Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun çalışmasına ilişkin usul ve esaslar 12.07.2017 tarihli mükerrer Resmi Gazetede ilan edilmiştir.
Komisyona doğrudan başvuru yapılmayacak olup, başvurular valilikler veya ilgili kurumlar vasıtasıyla yapılacaktır.
Başvurular, https://ohalkomjsyonu.basbakanlikxgov.tr/ adresinde bulunan ve elektronik ortamda hazırlanan başvuru formu doldurulmak suretiyle yapılacaktır. Başvurular 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü başlayıp altmış (60) günlük sürenin bitimi olan 14 Eylül 2017 günü mesai saati bitiminde sona erecektir.
Yukarıda belirtilen Internet sitesindeki elektronik başvuru sistemine giriş yapıldıktan sonra, başvurucunun Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve diğer gerekli bilgiler formun ilgili bölümlerine yazılacaktır. Başvuru konusuna ilişkin sistemde bulunan bilgiler otomatik olarak görülecektir. Aynca formun başvuru dilekçesi bölümüne, on (10) sayfayı geçmemek üzere talep konusu hakkındaki beyanlar yazılabilecektir. Bu şekilde doldurulan başvuru formunun çıktısı alınıp imzalandıktan sonra, bu form ve ekinde ibraz edilecek belgeler Valiliklere veya bakanlıkların merkez teşkilatına teslim edilecek olup ilgili görevli tarafından yapılacak onay işleminden sonra başvuru işlemi tamamlanacaktır.
Başvurular şahsen veya kanunen yetkili kişiler tarafından yapılacaktır.
Duyurulur.